اجرای پارکینگ هوشمند مرکز آمار و اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد

  • amar.rahbandamar.rfid rahband2

    اجرای پارکینگ هوشمند مرکز آمار و اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد

    سامانه پارکینگ هوشمند خودرو در این مرکز از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 ، توسط شرکت طراحی ،تولید و پیاده سازی گردید.ریدرهای ورود و خروج از نوع برد پایین و قابل استفاده با کارت پرسنلی می باشد.برد تولید شده توسط شرکت دارای ارتباط شبکه و ارتباط با نرم افزار جامع سدف دانشگاه فردوسی می باشد.

آفرینش سیستم های پویا
این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
آفرینش سیستم های پویا
با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
ARE YOU READY? GET IT NOW!
آفرینش سیستم های پویا
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت